Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVATEĽA
 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, so sídlom Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 63106 (ďalej len ako „Poskytovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe čiastkových zmlúv (ďalej len ako „Zmluva“) uzatváraných medzi Poskytovateľom a inou právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len „Zákazník“).
  2. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 2. Práva a povinnosti Poskytovateľa

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení záväzkov zo Zmluvy postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou a dodržiavať všetky platné právne predpisy. V prípade ich porušenia vzniká Zákazníkovi nárok na náhradu škody spôsobenú týmto porušením.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje uchovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, s ktorými príde do styku pri realizácii záväzkov zo Zmluvy a je povinný zabezpečiť, aby sa k materiálom a informáciám odovzdaným mu Zákazníkom nedostali tretej osoby. Táto povinnosť pretrváva aj po zániku Zmluvy. Týmto nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa čl. 2.5. Obchodných podmienok.
  3. Poskytovateľ je povinný písomne upozorniť Zákazníka na nevhodnosť pokynov a vecí daných mu Zákazníkom na vykonanie diela alebo poskytovania služby, a to okamžite po doručení týchto nevhodných pokynov a vecí.
  4. V prípade, že je Zákazník povinný uhradiť zálohovú faktúru, nie je Poskytovateľ povinný do jej úplného uhradenia začať vykonávanie diela, poskytovať službu či inak plniť svoje záväzky zo Zmluvy. O dobu, kedy je Zákazník v omeškaní s úhradou zálohovej faktúry, sa posúvajú dohovorené termíny dokončenia diela alebo jeho časti dohodnutej v zmluve.
  5. Poskytovateľ je oprávnený pri plnení zmluvy uplatňovať spolupracujúce osoby (subdodávateľov).
  6. Poskytovateľ je oprávnený využiť skutočnosť, že Zákazník využíva služby poskytované Poskytovateľom, pri svojej propagáciu. Za týmto účelom môže Poskytovateľ predovšetkým zverejniť základné identifikačné údaje Zákazníka.
 3. Práva a povinnosti Zákazníka

  1. Zákazník je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu plneniu záväzkov Poskytovateľa, najmä odovzdať všetky potrebné podklady, informácie a materiály, o ktoré požiadal poskytovateľ a ktoré sú opodstatnené pre plnenie záväzkov Poskytovateľa.
  2. V prípade, že je Zákazník v omeškaní s povinnosťami podľa čl. 3.1. Obchodných podmienok a z tohto dôvodu nemôže Poskytovateľ plniť svoje záväzky zo zmluvy, nie je Poskytovateľ po dobu, kým Zákazník túto povinnosť splní, v omeškaní s plnením svojich záväzkov a prípadné dohodnutej termíny sa o dobu omeškania Zákazníka predlžujú.
  3. Zákazník je povinný riadne a včas uhradiť odmenu Poskytovateľa za zhotovenie diela či za poskytovanie služieb.
 4. Podmienky poskytovania služby webhosting

  1. Poskytovateľ umiestni v čo možno najkratšom čase po tom, čo mu Zákazník odovzdá podklady k webovej prezentácii, túto prezentáciu na diskový priestor špecifikovaný v Zmluve (ďalej len ako „diskový priestor“).
  2. Poskytovateľ bude poskytovať služby webhostingu Zákazníkovi tak, že mu zabezpečí prístup k diskovému priestoru poskytnutím prístupových mien a hesiel.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky jemu dostupné kroky, ktoré povedú k minimalizácii výpadkov a obnovenie funkčnosti diskového priestoru v prípade jeho výpadkov. V prípade výpadku funkčnosti diskového priestoru dlhšom ako 24 hodín ručí Poskytovateľ za zabezpečenie jeho funkčnosti na inom serveri do nasledujúcich 24 hodín. Maximálna doba výpadku teda môže byť iba 48 hodín. Po túto dobu nemá Zákazník nárok na náhradu škody.
  4. Poskytovateľ je povinný udržiavať diskový priestor v stave spôsobilom na dohovorené užívanie. Poskytovateľ bude vždy pred vykonaním údržby diskového priestoru informovať Zákazníka o jej termíne na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve.
  5. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné odcudzenie, poškodenie alebo stratu dát uložených na diskovom priestore spôsobené Zákazníkom či tretími osobami. Je však povinný tieto skutočnosti eliminovať na minimum jemu dostupnými prostriedkami.
  6. Zákazník je oboznámený so skutočnosťou, že práva súvisiace s poskytovaním služby webhostingu nesmie bez súhlasu Poskytovateľa postúpiť tretím osobám.
  7. Zákazník sa zaväzuje, že dáta ukladané na diskovom priestore nebudú v rozpore s českým právnym poriadkom. Zákazník je sám zodpovedný za dáta, ktoré boli uložené na diskovom priestore pod zákazníkovým účtom, po dobu trvania zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený bez vedomia Zákazníka odstrániť súbory, ktorých obsah je v rozpore s vyššie uvedenými platnými právnymi predpismi.
  8. Zákazník sa zaväzuje bezodkladne informovať Poskytovateľa o zistenej bezpečnostnej alebo technickej poruche na diskovom priestore prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@impnet.cz.
  9. Zákazník je povinný chrániť pridelená prístupové mená a heslá pred zneužitím tretími osobami. Za zneužitie dát tretími osobami spôsobenej porušením tejto povinnosti Poskytovateľ nenesie zodpovednosť.
  10. Ak je Zákazník v omeškaní s úhradou odmeny za službu webhosting dlhšie ako 30 dní, je mu Poskytovateľ oprávnený odoprieť prístup k diskovému priestoru a pozastaviť webovú prezentáciu do doby, kedy Zákazník uhradí dlžnú sumu. Po túto dobu nemá Zákazník právo na vrátenie danej čiastky odmeny za dobu, keď nemohol využívať služby webhostingu. Ustanovenie čl. 6.3 vety prvej Obchodných podmienok tým nie je dotknuté.
  11. Ak zanikla Zmluva odstúpením či výpoveďou zo strany Poskytovateľa pre porušenie zmluvných povinností Zákazníka podľa tohto článku, nepatrí Zákazníkovi právo na vrátenie danej časti odmeny.
 5. Platobné podmienky, sankcie

  1. Zákazník sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi odmenu dohodnutú v zmluve. Príslušné časti odmeny sú splatné vždy do 14 dní odo dňa vystavenia, resp. odoslania faktúry a sú riadne splatené pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa najneskôr v posledný deň tejto lehoty, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
  2. V prípade služby webhosting je Poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru najskôr dňom umiestnenia webovej prezentácie Zákazníka na diskový priestor.
  3. Všetky faktúry sú Poskytovateľom zasielané v elektronickej podobe na e-mail Zákazníka uvedený v Zmluve a dňom ich odoslania sa považujú za doručené.
  4. Ak je odmena či jej časť stanovená cenou podľa rozpočtu, platí, že rozpočet nie je záväzný, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Poskytovateľ má právo takúto cenu navýšiť o čiastku, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne ním vynaložené a to aj bez oznámenia takého navýšenia Zákazníkovi, najviac však o 5%.
  5. Všetky finančné čiastky uvedené v Zmluve nezahŕňajú DPH, pokiaľ nie je výslovne stanovené inak. Zákazník berie na vedomie, že tieto sumy budú navýšené o daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení platných predpisov, prípadne podľa iných v súčasnosti platných právnych predpisov.
  6. V prípade, že na základe zmeny rozsahu diela či poskytovaných služieb dôjde k zmene výšky odmeny, bude pre zmluvné strany záväzný cenník Poskytovateľa platný ku dňu uzatvorenia zmluvy.
  7. V prípade, že sa Zákazník dostane do omeškania s plnením akéhokoľvek svojho peňažného záväzku podľa Zmluvy, vznikne Poskytovateľovi právo na úhradu zmluvnej pokuty zo strany Zákazníka vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Dohodnutou zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani obmedzené právo Poskytovateľa na náhradu škody.
 6. Trvanie, zmena a zánik zmluvy

  1. Zmluvu možno meniť dohodou strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov.
  2. V prípade, že predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb alebo zhotovovanie diela v pravidelných opakujúcich sa intervaloch (mesačných či iných), sú obe Zmluvné strany oprávnené vo vzťahu k tejto časti diela či poskytovaným službám túto zmluvu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou dobou . Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola druhej zmluvnej strane výpoveď doručená.
  3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Zákazník v omeškaní s úhradou faktúry alebo jej časti v dĺžke presahujúcej 14 dní odo dňa jej splatnosti. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak je Poskytovateľ v omeškaní so zhotovením diela alebo jeho časti alebo poskytnutie služby dlhšie ako 14 dní od dohodnutého termínu. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane.
  4. Po zániku Zmluvy platným odstúpením je Poskytovateľ povinný odovzdať Zákazníkovi dokončenú časť diela a to najneskôr do 5 pracovných dní po tom, čo došlo k zániku zmluvy. Pokiaľ Zákazník túto časť diela ešte neuhradil, potom je Poskytovateľ povinný doručiť Zákazníkovi najneskôr do 14 pracovných dní po zániku zmluvy faktúru na dlžnú sumu a po jej uhradení odovzdať najneskôr do 5 pracovných dní dokončenú časť diela.
 7. Ostatné ustanovenia

  1. Odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho časti je možné vykonať formou elektronického presunu na server určený Zákazníkom či fyzickým odovzdaním na DVD médiu či Flash disku.
  2. Všetka komunikácia medzi Poskytovateľom a Zákazníkom bude prebiehať písomnou formou alebo prostredníctvom e-mailov.
  3. Zákazník pri uzavretí zmluvy deklaruje, že koná v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti a nie ako spotrebiteľ.
  4. Ak je potrebné doručiť písomnosť druhej strane, potom musí byť zaslaná na adresu uvedenú v Zmluve (ak neoznámila druhá strana zmenu adresy) a je považovaná za doručenú dňom prevzatia, popr. dňom márneho uplynutia lehoty na jej prevzatie.
 8. Zodpovednosť za škodu

  1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát Zákazníka alebo prerušenie poskytovania služby, ak stratu, poškodenie dát alebo dočasné prerušenie nezavinil, alebo ak dočasné prerušenie poskytovania služby urobil zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v týchto Obchodných podmienkach.
  2. Poskytovateľ následky uvedené v predchádzajúcom odseku nezavinil, ak boli spôsobené tretími osobami, napríklad hackermi alebo inými subjektmi (napr. dodávateľmi elektrickej energie). Právo Zákazníka na náhradu škody voči týmto subjektom tým nie je dotknuté. Ďalej sa má za to, že Poskytovateľ následky uvedené čl. 8.1. Obchodných podmienok nezavinil, ak vznikli z dôvodu vyššej moci, predovšetkým potom v dôsledku živelnej pohromy, štátnych prevratov alebo z iných objektívnych príčin nezávislých od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľom nepredvídateľných.
  3. Poskytovateľ má povinnosť vyvíjať maximálnu možnú snahu predchádzať situáciám a následkom uvedeným v čl. 8.2. Obchodných podmienok.
  4. Poskytovateľ prehlasuje, že je poistený proti všeobecnej zodpovednosti za škodu podnikateľa u Českej poisťovne.
 9. Záverečné ustanovenia

  1. Poskytovateľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky jednostranne meniť. Akúkoľvek ich zmenu je povinný Poskytovateľ oznámiť na svojich internetových stránkach alebo oznámiť odoslaním e-mailu Zákazníkovi najneskôr do 30 dní pred účinnosťou zmeny. V prípade, že Zákazník nesúhlasí s novým znením Obchodných podmienok, ktoré pre Zákazníka predstavujú zhoršenie jeho postavenie, je oprávnený vypovedať Zmluvu, a to bez sankcie a s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede Poskytovateľovi. Túto skutočnosť je povinný oznámiť Poskytovateľovi písomne do 20 dní odo dňa uverejnenia nových Obchodných podmienok na internetových stránkach Poskytovateľa. Pokiaľ Zákazník v tejto lehote neoznámi Poskytovateľovi výpoveď Zmluvy, má sa za to, že návrh nového znenia Všeobecných podmienok prijal. Aktuálne znenie Všeobecných zmluvných podmienok je k dispozícii na webových stránkach Poskytovateľa.
  2. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok či Zmluvy konštatované ako neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, nebude tým dotknutá platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok či Zmluvy. V prípade rozporu medzi Zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami majú prednosť ustanovenia zmluvy.
  3. Zmluva sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a právnymi predpismi ČR a všetky spory medzi zmluvnými stranami patrí do výlučnej právomoci súdov a orgánov v ČR.
  4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 3. 2013.

Sme hrdými držiteľmi týchto certifikátov